CONSENSE

Directie & Management

‘Ethiek heeft pas waarde als de bereidheid er is om er iets voor op te offeren’

 

Consense begeleidt managers en directieleden om met een goed ontwikkeld ethisch kompas te kunnen beslissen wat in specifieke werksituaties juist is, hoe zij als rolmodellen het goede toe kunnen voegen en hoe zij dit ook in complexe omstandigheden kunnen verwezenlijken.

Fase 1 - Exploreren

Van managers en directieleden wordt verwacht dat zij niet alleen de regels volgen, maar ook met een ethisch kompas waarden gestuurd en verantwoord handelen. Dit vraagt om een continu proces van bewustwording, leren en ontwikkelen. ConSense helpt managers en directieleden om de eigen voorbeeldfunctie en rol als cultuurdrager binnen de organisatie te exploreren. Tevens begeleidt ConSense een verkenning naar ethische kwesties die spelen binnen de organisatie middels dialoogsessies en focusgroepen.

Fase 2 - Kalibreren

Consense traint managers en directieleden met als doel de ethische sensitiviteit te vergroten, het ethisch denken te versterken en het ethisch handelen te borgen. Doelen worden opgesteld om het ethisch handelen van managers en directieleden te sturen. Een doel kan bijvoorbeeld zijn het versterken van de congruentie tussen intentie en gedrag, door bijvoorbeeld (impliciete) boodschappen te identificeren die het ethisch handelen bevorderen of juist belemmeren.

ConSense
ConSense

Fase 3 - Navigeren

Van managers en directieleden wordt verwacht dat zij niet alleen navigeren op beroepscodes, relevante wetten en gedragsregels, maar ook op  persoonlijke waarden. Tevens wordt van hen verwacht dat zij een voorbeeld zijn voor anderen en een ethisch klimaat creëren waarin mensen elkaar aanspreken op (im)moreel gedrag. Dit is niet altijd gemakkelijk. ConSense begeleidt managers en directieleden bij (het identificeren van) ethische dilemma’s in professionele contexten waar vaak pasklare antwoorden ontbreken. Daarnaast biedt ConSense deskundige ondersteuning in het vinden van houvast en gefundeerde ethisch verantwoorde oplossingen, bijvoorbeeld door het faciliteren van een moreel beraad volgens beproefde methoden.